| Sık Kullanlanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | E-Posta | İletişim

      Ana-Sayfa » Bilgi Bankası » Dilekçeler  

Yasal takibe düşmüş kredi kartı borçlarının taksitlendirilmesi ile ilgili bilgiler, borç hesaplama makinesi, başvuru dilekçesi... Bu bölümde yer alan bilgiler hukuki yardım kapsamında olmayıp öneri niteliğindedir. Öneri niteliğindeki bilgiler nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz durumlar nedeniyle Tüketiciler Birliği herhangi bir sorumluluk veya taahhüt altında değildir.

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası


» BORCUNUZU HESAPLAYIN :
Borç Hesaplama Makinesi

» TAKSİTLENDİRME BAŞVURU DİLEKÇESİ :
Bilgi ve dilekçe örneği için tıklayınız

» MEVZUAT :
5915 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Değişikliği Metni

» İNTİHAR DOSYASI :
Tüketiciler Birliği Kredi Kartı İntiharları Raporu - 2009

» BAZI BANKALAR BAŞVURU SÜRESİNİ UZATTILAR :
Bankalar birliği duyurusuna göre süre uzatan bankalar1. YASA NE GETİRİYOR?
31/5/2009 tarihi itibariyle, kart çıkaran kuruluşlarca ya da varlık yönetim şirketlerince, kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamillerinin borçları yapılandırılacaktır.
Borçlar icra takibine konu olmuş ise, takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekâlet ücretinin (avukatlık ücreti) sadece  yüzde yirmibeşini ödemekle mükelleftirler. Masrafların yüzde yetmiş beşi borçlarından silinecektir.


2. BANKALARA NASIL BAŞVURULACAK? BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ VAR MI?
04.09.2009 tarihinden önce, ilgili kredi kartını çıkaran kuruluşa ya da kuruluşun avukatlarına veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketine ya da ilgili şirketin yetkilendirdiği temsilcilerine yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtilmek suretiyle müracaat edilmesi gerekmektedir. Dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur.
Bilgi ve dilekçe örneği için tıklayınız.


3. BORÇ HESABI NASIL YAPILACAK?
Uygulamadan yararlanacak olan borç sahiplerinin ana para borcu aynen kalıp, faiz borcu 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarı hesaplanır. Borçların vadelere göre hesaplanacak ödeme tutarlarını www.tuketiciler.org adresindeki özel hesap makinesiyle hesaplayabilirsiniz.


4. UYGULAMADAN KİMLER YARARLANACAK?
Uygulamadan sadece, 31/5/2009 tarihi itibariyle, kart çıkaran kuruluşlarca ya da varlık yönetim şirketlerince, kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri yararlanabilecektir.

Uygulamadan yararlanacak olan borç sahiplerinin ana para borcu aynen kalıp, faiz borcu 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarı hesaplanır.
Borcunuzun vadelere göre ödeme tutarlarını yukarıdaki borç hesaplama makinesi ile hesaplayabilirsiniz.


5. KİMLER UYGULAMA DIŞI KALDI?
31/05/2009 tarihinden daha sonraki bir tarihte, kendisine ihtar çekilmiş olanlar veya icra takibine başlanmış olanlar bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. Ayrıca, borcunu daha önce banka ile arasında yapılandırmış olan tüketiciler, sadece borcunun asgarisini ödeyerek gününü kurtarmaya çalışan tüketiciler ve borcu olsa dahi kendisine karşı ihtar çekilmemiş veya icra takibi başlatılmamış olan tüketiciler uygulamadan yararlanamayacaktır.Önemli Uyarı: Altı aylık vade de dahil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre, bir yıl içerisinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi halinde borçluya sağlanan haklar, ilgili kart çıkaran kuruluşça ya da varlık yönetim şirketince ortadan kaldırılabilir.
5915 İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Kredi Kart Borçları Silindi mi?
 
5464 sayılı yasasa değişiklik yapan yasal düzenleme her ne kadar bazı çevrelerce “kredi kart borçları affedildi, silindi” şeklinde yansıtılsa da, durum öyle değil. Yasa ile getirilen kolaylık, kredi kart borçlarının bundan sonraki dönemlerde yüksek faiz nedeniyle daha fazla artmasını önlemek ve borcun istenirse taksitlendirilmesinden ibaret. Yani yasa kapsamında giren kredi kart borcunun birikmiş faizinin affedilmesi, silinmesine ilişkin bir düzenleme mevcut değil.
 
Kredi kartınızla ilgili olarak ödeme yapmamanızdan ötürü ihtarname gelmiş ise, ihtarnamede belirtilen ana para ve o ana kadar işlemiş faiz, yahut hakkınızda icra takibi yapılmışsa icra takibi tarihinde belirtilen ana para ve işlemiş faiz toplamına, yasada öngörülen ödeme seçeneklerine göre değişen oranlarda ilave faiz uygulanacak, sonuçta bulunacak toplam borç sizin kredi kart borcunuzun kendisi olacaktır.
 
Biliyorum, şu anda köşemizi okuyanlar “ne kadar karışık hesap, bunun daha kolay yolu yok muydu” diye içinden geçiriyorlardır. Okurlarımıza hak veriyorum. Gerçekten de, yapılandırma kapsamında dikkate alınacak kredi kart borcunun hesaplanması bu kadar karmaşık anlatılmamalıydı. Ancak yasadan yararlanacak okurlarımız endişe etmesinler, önümüzdeki yazılarımızda borcun hesaplanmasına ilişkin örnek uygulamaları ve bilgileri sizlerle paylaşacağız.
 
 
Kredi Kartı Borcu Olan Herkes Yasadan Yararlanabilecek mi?
 
Gönlümüzden geçen, toplumun büyük kesiminin de beklediği husus bu yasanın kredi kart borcu olan ve borç yükünü taşıyamaz hale gelen milyonlarca tüketiciyi kapsaması yönünde idi. Ancak tüm itiraz ve tepkilere rağmen milletvekilleri sınırlı sayıda kişinin işine yarayacak bir yasal düzenleme yapmayı uygun buldular.
 
Sayıları yaklaşık 900 bin olan bu tüketicilerin ortak özelliği; 31 Mayıs 2009 tarihinden önce kredi kart borcunu ödeyememiş olup borçları nedeniyle adına temerrüt ihtarnamesi dediğimiz bir tebligat almış olmaları veya 31 Mayıs 2009 tarihinden önce haklarında kredi kart borcu nedeniyle icra takibi yapılmış olması.
 
 
Yasadan Yararlanmak İçin Süre İşlemeye Başladı
 
Yasadan yararlanmak isteyen kredi kart borçluları için gerekli başvuruları yapmak, işlemleri yerine getirmek ve taksitle ödeme seçeneğini tercih ediyorsa ilk taksidi ödemek için yasada öngörülen altmış günlük süre başladı.
 
07.07.2009 tarihinden itibaren altmış gün içinde, yani 04.09.2009 akşamına kadar önümüzdeki yazılarımızda detaylı olarak açıklayacağımız işlemleri yapmayanlar, yasadan yararlanma hakkını kaybetmiş olacaklar.
 
 
Yasadan yararlanmak İçin Yapılması Gereken İşlemler
 
31.05.2009 tarihinden önce kredi kart borcu nedeniyle temerrüt ihtarnamesi almış olan veya hakkında icra takibi yapılan kredi kart borçluları, bir örneğini yayınladığımız dilekçeyi kredi kartı veren banka veya yasal temsilcisine, kredi kart borcu Varlık Yönetim Şirketine devredilmişse, Varlık Yönetim Şirketine veya yasal temsilcisine, 4 Eylüğl 2009 tarihine kadar ulaştırmak zorundadır.
 
Dilekçenin teslim edildiğini kanıtlamak çok önemlidir. 2006 yılında benzer bir yasa nedeniyle bankaların kendilerine getirilen dilekçeleri almadıkları veya aldıklarını beyan etmediklerini sıkça görmüştük.
 
Bu nedenle yasadan yararlanmak isteyen kredi kart borçlularının bu dilekçeyi iadeli taahhütlü mektupla ve elden götürmek suretiyle karşı tarafa vermesi gerekiyor. Tabii ki, dilekçenin elden verilmesi halinde dilekçenin teslim alındığına dair imzalı bir belgeyi karşı taraftan talep etmemiz gerekiyor.
 
Şifahen yapılacak başvuruların yasadan yararlanmak için yeterli olmadığını önemle belirtelim.
 
 
Başvuruda Kullanılacak Dilekçe Örnekleri
 
31 Mayıs 2009 tarihinden Önce Kendisine Temerrüt İhtarnamesi Gönderilen Borçluların Kullanacağı Dilekçe Örneği:
 
….../.…../2009
……. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,
……… Varlık Yönetim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne,
… … … … nolu kredi kart borcumu ödeyememiş olmam nedeniyle tarafıma temerrüt ihtarnamesi tebliğ edilmiştir.
5915 sayılı yasa ile değişik 5464 sayılı yasanın geçici maddesi gereğince kredi kart borcumu aşağıda işaretlediğim seçenek dahilinde ödemek istiyorum.
Güncel tebligat adresim dilekçede belirtilmiştir.
Gereğini dilerim.
 
Ödeme Seçenekleri
( ) 30 gün içinde peşin (faizsiz)
( ) 6 aylık taksitler halinde (1,04 faiz)
( ) 12 aylık taksitler halinde (1,08 faiz)
( ) 24 aylık taksitler halinde (1,18 faiz)
( ) 36 aylık taksitler halinde (1,26 faiz)
Adı, Soyadı, İmzası
 
Güncel Tebligat Adresi:
 
 
31 Mayıs 2009 tarihinden Önce Hakkında İcra Takibi Yapılmış Borçluların Kullanacağı Dilekçe Örneği:
 
….../.…../2009
……. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,
……… Varlık Yönetim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne,
… … … … nolu kredi kart borcumu ödeyememiş olmam nedeniyle hakkımda ….. İcra Müdürlüğü’nün 200../…. Esas sayılı dosyasında icra takibi yapılmıştır.
5915 sayılı yasa ile değişik 5464 sayılı yasanın geçici maddesi gereğince kredi kart borcumu aşağıda işaretlediğim seçenek dahilinde ödemek istiyorum.
Güncel tebligat adresim dilekçede belirtilmiştir.
Gereğini dilerim.
Ödeme Seçenekleri
( ) 30 gün içinde peşin (faizsiz)
( ) 6 aylık taksitler halinde (1,04 faiz)
( ) 12 aylık taksitler halinde (1,08 faiz)
( ) 24 aylık taksitler halinde (1,18 faiz)
( ) 36 aylık taksitler halinde (1,26 faiz)
Adı, Soyadı, İmzası
 
Güncel Tebligat Adresi:
 
 
 
 
Yasadan Yararlanma Hakkınız Var..
Volkan Küçükler: Bir bankaya olan kart borcumu ödemedim. Şu anda icra takibinde (kredi kartı borcum 2004 yılından itibaren) Süresi yaklaşık 2 yıl. Gazetenizde, kredi kartı borcu olanların bu yasadan faydalanacağını belirtmiştiniz. Bankaya müracaat ettiğimde bu yasadan faydalanamayacağımı söylediler. Aradığım numara, bir özel hukuk bürosuna aitmiş ve borcumun 6500 lira olduğunu söylediler. Bu yasadan nasıl faydalanacağımı belirtirseniz sevinirim.
 
Volkan Bey’in durumu yeni çıkan yasadan yararlanabileceğini gösteriyor. Çünkü yasadan yararlanmak için tek koşul 31.05.2009 tarihinden önce kredi kart borcu nedeniyle temerrüde düşmüş olmak veya icra takibine uğramış olmak. 31.05.2009 tarihinden önce okurumuz hakkında icra takibi başlatılmışsa, kendisi bu yasadan yararlanma hakkına sahip. Bunun için yapması gereken 04.09.2009 akşamına kadar kredi kartını veren bankaya veya avukatına yazılı olarak başvurarak borç yapılandırma sözleşmesini imzalamak. Kredi kartını veren banka veya yasal temsilcisi yasanın koşullarını taşıyan bu başvuruyu kabul etmek, Volkan Beyin tercih edeceği yasal seçeneğe göre borcu yapılandırmak.
 
Kredi Kartını çıkaran bankanın veya yasal temsilcisinin başvuruları kabul etmemesi veya başvuruyu alıp da borcu yasaya göre yapılandırmaması halinde yapmamız gereken işlemleri de önümüzdeki yazılarımızda dile getirmeye çalışacağız.
 
 
İcra İşlemleri Duracak
Duran Deniz/Muğla: 4 tane kredi kartım var. İki seneden beri yatıramıyorum. Nereye başvurmam, ne yapmam lazım? Bir de şu tarihte vereceğim diye avukatla imzaladım ve 1 hafta sonra hapis cezası var. Ben de bu kanundan yararlanıp taksitle ödeyebilir miyim?
Okurumuzun mektubundan anladığımız kadarıyla hapis cezası söz konusu. Hapis cezasının olabilmesi için de okurumuz hakkında önceden bir icra takibi başlatılmış olması gerekiyor. Bu durumda okurumuz hakkındaki icra takibi 31.05.2009 tarihinden önce başlatılmış ise, okurumuzun yasa ile getirilen ödeme kolaylığından yararlanması gerekiyor.
Yasaya göre yasadan yararlanmak için yapılacak başvuru üzerine imzalanacak borç yapılandırma sözleşmesi, icra takibine ait tüm işlemleri olduğu noktada durduracak. Kredi kart borçlusunun borç yapılandırma sözleşmesi gereğince ödemelerini aksatmadan yapması ile birlikte, söz konusu icra takibi ile ilgili kendisi hakkında işlemlerin devam etmesi mümkün değildir.
 
Varlık Yönetim Şirketleri de Yasa Kapsamında
Halil Başaran: Üç bankaya ait kredi kartı borcum bulunuyor. Bunların üçünden de icralık oldum. İcra tarihi 2007. 3 bankadan biri 3000 lira borcumu varlık yönetim şirketine satmış. Varlık yönetim şirketini aradığımda bana 'Yapılandırmadan yararlanamazsınız' dediler. Şimdi nasıl bir yol izlemem gerekir? 3 bankanın iki tanesi icra yoluyla sırada bekliyor. Nasıl nereye kimlere başvurup yapılandırmadan yaralanayım? Varlık yönetim şirketine satılan borcum için ne yapmam gerekiyor.
5915 sayılı yasa ile getirilen ödeme kolaylığı, kredi kart borcunun banka tarafından Varlık Yönetim Şirketine devredilmiş olması halini de kapsamaktadır. Okurumuz Halil Beye söylenen; “yasadan yararlanamazsınız” sözü bu nedenle yasaya uygun değil. Halil Bey, yandaki sütunda yayınladığımız dilekçe örneğini borçlu bulunduğu banka veya varlık yönetim şirketlerine vermek suretiyle yasadan yararlanabilir.
 
Yasadan Yararlanamayan Milyonlar Var
Ali Aymuk: Benim kredi kartım var. Toplam borcum 612 lira. 3 aydır ödeme yapamadım. Bu yeni yasa ile ilgili bilgi almak istiyorum. Bu borcu nasıl ve ne şekilde ödeyebilirim? Ya da kime başvurmam gerekir?
Kredi kart borçlularında büyük beklentiye neden olan 5915 sayılı yasa ne yazık ki, umutla bekleyen milyonlarca kredi kart borçlusu yerine, içlerinden sadece 875 bin kişiyi kapsayacak şekilde çıkarıldı. Mektubundan anladığımız kadarıyla Ali Bey de, yasanın kapsam dışında bıraktığı milyonlarca kredi kart borçlularından biri.
Okurumuza 31 Mayıs 2009 tarihinden önce ödeme yapmadığı için ihtarname gönderilmiş ise, okurumuz yasadan yararlanabilecek. Ancak kendisine böyle bir ihtarname gönderilmemişse, Ali Bey yasadan yararlanamayacaktır.
 
Borcunuzu Hesaplayın
Cemal Balbal: Öncelikle kolay gelsin. Böyle bir konuda halkımıza yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir sorum olacak sizlere 2005 yılında kartlar yüzünden icralık oldum.kredi kartımın limiti 3.300 TL. Bu paranın 2-3 katını ödediğim halde faizlerinle baş edemiyorum. Bana 12 ay olarak bir ödeme planı çıkarabilirseniz sevinirim. şimdiden çok teşekkürler.
Yasadan yararlanacak olan kredi kart borçlularının en çok merak ettikleri konu borç miktarının ne olduğu. Bu konuda yasada anlatılan ifadeler herkesin aklını karıştıracak nitelikte. Ancak bu işin kolay bir yolu var: http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adresindeki sayfaya gidip oradaki borç hesaplama makinesine gerekli bilgileri girerseniz, yasadan yararlanmanız halinde yapılandırmaya esas alınacak borç miktarını öğrenmeniz mümkün.
 
Yapılandırma İçin Bankaya veya Yasal Temsilcisine Başvurulacak
Göksel Dedeli: Benim yaklaşık 1,5 yıl önce kredi kartım takibe düştü. Yaklaşık borcum 5.400 liraydı. Banka bu borcu 10 taksit yaptı. Ben ilk taksidini yatırdım gerisini yatıramadım. Daha sonra avukata intikal etti dosyam. Aradan 6 ay geçti avukat beni aradı, banka tarafından kampanya başlatıldı dedi. “Bana uğra” dedi. Ben de avukata gittim, borcumun 9,180 lira olduğunu avukatlık ücretinin de dahil olduğunu söyledi. Bu borcu 10 eşit takside bağlayacağım dedi. Ben de daha fazla taksit yapın dedim, yapmadı. Ben de bu durum üzerine bu taksitleri de yatıramadım. Şimdi benim ne yapmam lazım, bankaya mı yoksa avukata mı gitmem gerekiyor? Bu arada kredi kartım 2007/Kasımda temerrüte düştü.
5464 sayılı yasaya eklenen geçici madde gereğince kredi kart borçlarına getirilen ödeme kolaylığından yararlanabilmek için kredi kartı çıkaran kuruluşa veya kredi kart borcu devredilmişse borcun devredildiği Varlık Yönetim Şirketine yazılı olarak başvuru yapmak gerekiyor. Ancak banka veya Varlık Yönetim Şirketi yerine bunların yasal temsilcileri olan avukatlarına da yazılı olarak başvuru yapılması mümkün.
 
Göksel Bey durumu itibariyle yasa kapsamında. Kredi kart borcunu yasadan yararlanarak yapılandırma olanağına sahip. Bunun için bankaya veya kendisiyle daha önceden irtibat kuran avukata yazılı olarak başvurarak, borç yapılandırmasından yararlanmak isteğini belirtmeli ve borç yapılandırma sözleşmesi imzalamalı.
 
 
Borç Miktarını Kendiniz Hesaplayabilirsiniz
M. K. Yücel: 15.05.2007 tarihinde bankadan kredi kartı aldım. Ödeme güçlüğünden dolayı2008/Hazirandan sonra ödeme yapmadım. 2008/Aralık ayında icrayı takibata düştüm. Gelen yazıda borcumun 2980 TL. olduğunu yazıyordu. Öğrenmek istediğim yeni çıkan yasaya göre borcum 36 aya bölünürse ne kadardır?
Yasaya göre kredi kart borcunun temerrüde düşüldü ise temerrüt tarihi, icra takibi de yapıldı ise, icra takibinin yapıldığı tarihteki miktar önem taşıyor. Bu miktar üzerinden kredi kart borçlusunun tercih edeceği ödeme planına göre değişen oranlarda faiz yürütülerek ödenecek toplam tutar bulunacak.
Okurumuz http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adresinde bulunan borç hesaplama makinesi yardımı ile yapılandırmaya tabi borç miktarını hesaplayabilir.
 
Yasadan Kimler Yararlanabilir
Ali Aygün: Ben kredi kartları yasasını ve hangi borçları kapsadığını öğrenmek istiyorum ve borcumu nasıl hesaplayabilirim.
5915 sayılı yasa ile getirilen yasal düzenlemeye göre 31 Mayıs 2009 tarihinden önce kredi kart borcunu ödeyememiş olup borçları nedeniyle adına temerrüt ihtarnamesi dediğimiz bir tebligat almış olan kredi kart borçluları, 31 Mayıs 2009 tarihinden önce haklarında kredi kart borcu nedeniyle icra takibi yapılmış olan kredi kart borçluları ve BDDK. Tarafından üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış kredi kart borcu olanlar yasadan yararlanma hakkına sahip.
 
Yapılandırılacak kredi kart borcunun hesaplanması için de, http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adresinde bulunan borç hesaplama makinesi kullanılabilir.
 
 
İhtarname Gelmemişse, Yasadan Yararlanamazsınız
Zafer Koç: Kredi kartım var toplam borcum 612 TL. dir. 3 ay dır ödeme yapamadım. Bu yeni yasa ile ilgili bilgi almak istedim. Bu borcu nasıl ve ne şekilde ödeyebilirim, ya da kime başvurmam gerekir?
Yasa, 31 Mayıs 2009 tarihinden önce kredi kart borcu nedeniyle temerrüde düşmüş olanlar ile icra takibine maruz kalanları kapsıyor. “Temerrüde düşmek” ile kastedilen alacaklı tarafın, yani kredi kart veren kuruluşun borcun ödenmemesi nedeniyle sözleşmeyi feshettiğinin, ödeme yapılmadığını ve borcun ödenmesini içeren ihtarname veya yazılı belgenin kredi kart borçlusuna tebliğ edilmiş olmasıdır.
 
Zafer Beyin mektubundan anladığımız kadarıyla kendisi borcu ödememiş olmasına rağmen kendisine herhangi bir ihtarname gönderilmiş değil. Eğer durum böyle ise, okurumuz yasadan yararlanamayacaktır. Ancak 31 Mayıs 2009 tarihinden önce okurumuza herhangi bir ihtarname ulaşmışsa, temerrüt durumu gerçekleşmiş olacağından yasadan yararlanma hakkı olacaktır.
 
Bu durumda Zafer Bey ihtarname almış ise, yukarıda yayınladığımız dilekçe örneklerinden yararlanarak gerekli başvuruyu yapmalıdır. Eğer okurumuz temerrüde düşmemiş ise, bu durumda henüz kredi kart ile ilgili sözleşmesi devam ettiğinden, olabildiğince çabuk şekilde borcunu kapatma yoluna gitmelidir.
 
Hapis Cezaları Ne Olacak?
 
5915 sayılı yasa ile getirilen borç ödeme kolaylığından yararlanacak kredi kartı borçlularının büyük kısmı hakkında, 31 Mayıs 2009 tarihinden önce icra takibi yapılmış durumda.
 
İcra takiplerinde sıkça rastladığımız işlemlerden biri de, İcra İflas Kanununun icra suçları bölümünde düzenlenen maddelerini ihlâl nedeniyle icra dosyası borçlusu hakkında hapis cezası verilmiş olması.
 
5915 sayılı yasanın düzenlemesine göre, yasadan yararlanma hakkını kullanıp borç yapılandırma sözleşmesini imzalaması halinde icra işlemleri olduğu yerde duracaktır. Bu düzenlemenin kredi kart borçlusu hakkında yapılan icra takibi sonrasında, ayrıca hapsen tazyikine ilişkin bir mahkeme kararı olması halinde durumun ne olacağına ilişkin açık hüküm içermediği ortada.
 
Yani hakkında hapis cezası kararı verilmiş ve karar halen infaz edilip de hapis cezası için cezaevine konmamış kredi kart borçluları, yasadan yararlanıp taksitli ödeme seçeneklerinden birini tercih ederek, taksitlerini ödemeye başladığında, bu süre içinde hakkında daha önceden verilmiş hapis cezası kararı infaz edilecek midir?
 
Yasada bu konuda açık hüküm olmaması nedeniyle kanaatimizi paylaşmak istiyoruz. Değerlendirmemize göre; bu durumda bulunan, yani; hakkında daha önceden icra takibi yapılmış ve akabinde hapis cezası kararı verilmiş bulunan kredi kartı borçlusu, yasadan yararlanma hakkını kullanarak taksitlerini ödemeye başladığında, hakkında verilen hapis cezası kararının infazının durdurulmasını talep hakkına sahiptir.
 
Bu durumdaki kartzedeler, hapis cezası veren mahkemeye müracaatla, 5915 sayılı yasa gereği borçlarını yapılandırdıklarını belirterek, haklarında verilmiş hapis cezası kararının infazının durdurulmasını talep etmelidirler. Bu müracaatta dilekçeye mutlaka banka ile imzalanmış borç yapılandırma sözleşmesinin bir suretini de eklemelidirler.
 
 
Geçmişi Temizleme Fırsatını Kaçırmayın
Şeref Vurucu: Benim bankada hacizlik kartım var, ana parası 6 bin TL. Bu borç 3 yıl oldu. Herhangi bir tebligat gelmedi. Bu para ne kadar olmuştur ve ben bu aftan nasıl yararlanabilirim. Ne yapmam gerekiyor, nereye başvurmam gerekiyor?
5915 sayılı yasa geriye doğru herhangi bir tarih sınırı getirmeksizin eskiye dair ne kadar kredi kart borcu varsa, onu yapılandırarak tasfiye edilmesini sağlıyor. Yeter ki, ödememe durumu 31 Mayıs 2009 tarihinden önce tespit edilmiş olsun. Okurumuz da, üç yıl önceki kredi kartı borcunu temizlemek için büyük bir fırsat yakalamış durumda.
Bunun için borçlu bulunduğu kredi kartını aldığı bankaya yazılı olarak başvuru yaparak, yasadan yararlanma talebini iletmeli ve borç yapılandırma sözleşmesi imzalayarak, tercih ettiği ödeme seçeneklerine göre borcunu ödemeye başlamalıdır. Borç miktarının ne kadar olduğu konusunda yaklaşık bir hesaplama için http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adresindeki borç hesaplama makinesini kullanabilirsiniz.
 
İcra Tehdidi, Hukuka Uygun Değil
Nail Hanedan: Benim 6,500 TL. kredi kartım borcum bulunuyor. Avukat bana 1,500 TL. vermezseniz hakkınızda işlem başlatırız diyor. Ben de benim 1,500 TL. ödeyecek durumum yok, Ben bu kadar ödeyemem dedim. Avukat da ödemelisiniz diyor. Ne yapmam lazım? Bana 13 gün verdiler.
 
5915 sayılı yasadan yararlanacak kredi kart borçlularının sıkça aranarak borçlarını hemen ödemeleri, aksi takdirde haklarında icra takipleri yapılacağı yönünde tazyikte bulunulduğuna ilişkin çok sayıda şikayet var.
 
Alacaklı olan bankanın elbette alacağını garanti altına alması için yasal yollara başvurması en doğal hakkıdır. Ancak toplumu saran büyük bir sorunun çözümü için yasa koyucu bir yasa çıkarmış ve kredi kart borcu olan yurttaşlar için borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığı getirmiş ve bu konuda da borçluların müracaat etmeleri için 60 günlük süre öngörmüştür.
 
Bu durumda yasa kapsamına giren ve borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığından yararlanacak kartzedelerin ellerini çabuk tutmaları ve gerekli başvuruları yaparak borçlarını yapılandırmaları gerekir. Ancak öte yandan da alacaklı konumundaki bankaların bu yasal düzenlemenin temel gerekçelerini dikkate almaları ve başvuru süresi içinde düşünme, değerlendirme ve büyük olasılıkla gerekli maddi hazırlık evresindeki kartzedeleri telefonla vs. şekilde arayarak, icra tehdidinde bulunmamaları, henüz icraya verilmeyen borçluları icraya vererek borcun artmasına sebebiyet vermemeleri, etik bakımdan olması gereken bir yaklaşımdır.
 
Ancak her şeye rağmen borçluya baskı yolunu tercih eden yaklaşımın önünün kesilmesinin en geçerli yolunun, yasadan yararlanma talebinin yazılı olarak banka veya yasal temsilcisine iletilmesi, tercih edilen borç ödeme seçeneğine göre ödemelerin yapılmaya başlanmasıdır.
 
Nail Bey de aynı yolu izlemeli, mümkün olan en kısa sürede banka veya yasal temsilcisine yazılı başvurusunu yapmalıdır. Başvuru ardından taraflar arasında imzalanacak borç yapılandırma sözleşmesi ile her türlü hukuki işlemin olduğu yerde durması yasanın açık emridir.
 
Temerrüde Düşmediniz, Cezalısınız!
Türkan Melike Demir: Kredi kartı borçlusuyum. Temerrüde düşmedim. Fakat ödeme zorluğu yaşıyorum. Af yasasından faydalanma imkanım var mı?
5915 sayılı yasa TBMM. nde görüşülürken, yapılan tartışmaların odak noktası, getirilen ödeme kolaylığının kapsayacağı kişilerin tespiti oldu. Toplumun büyük kesimi, ödeme kolaylığından yaralanacak kartzedelerin sadece temerrüde düşmüş veya icra takibine uğramış kişilerle sınırlı kalmaması, küresel krize rağmen malını mülkünü satarak bir şekilde kart borcunun asgarisini ödeyerek temerrüde düşmemiş milyonlarca kişinin de kapsam içine alınması yönünde tepki ve taleplerini ortaya koydular.
Ancak TBMM. yasama çalışmasında, bu talebi görmezden gelmeyi tercih etti ve yasadan yararlanacak kartzedeler için 31 Mayıs 2009 tarihine kadar temerrüde düşmüş olmaları veya icra takibine uğramış olmaları koşulunu getirdiler. Yani canını dişine takarak, asgari tutarı ödeyen milyonlarca kartzede bir anlamda cezalandırılmış oldu.
Türkan Hanım da, borcunu temerrüde düşmeden ödemeyi yapmış olup, yasadan yararlanma hakkını kaybedenler arasında ne yazık ki. Türkan Hanım 31 Mayıs 2009 tarihinden önce borcunu hiç ödememeyi tercih edip temerrüde düşmüş olsaydı, yasadan yararlanabilecek ve borcunu yapılandırarak ödeme olanağına kavuşacaktı.
Bu durumun toplumsal çözümü getirmediği ortada. Umarız ki, yetkililer bu durumun farkındadırlar ve şu anda temerrüde düşmediği için yasadan yararlanamayan, ama ödeme kabiliyetleri gittikçe zayıflayan kartzedeler için çözüm üretmekte gecikmezler.
 
Maaştan Yapılan Kesinti Kaldırılmalı
Ayhan Külhan: Benim temerrüde düşmüş ve icralık olan bir banka kartım var. Temerrüde düştüğü zaman kart limitim 1500 TL. idi, tarih 01.12.2005 di. Bana 2008 de banka 10.250 TL. icra gönderdi ve maaşımdan 8 aydır 250 TL. kesiliyor. Ben şimdi ne yapmalıyım? Borcumu nasıl hesaplayacağım. Ödediğim para ne olacak?
 
Ayhan Beyin mektubu, kredi kartındaki faiz uygulamasının ne denli kötü olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Kredi kartı borcu iki yılda on kat artabiliyor. Kredi kartlarına uygulanan sözleşme ve gecikme faizleri, ekonominin diğer parametreleri ile uyumlu hale getirilmediği sürece, ülkemizde 3-4 yılda bir kredi kartı sorununu tartışmamız yadırganmamalı.
 
Ayhan Beyin durumuna gelince… Okurumuz 31 Mayıs 2009 tarihinden önce icra takibine uğramış olmakla 5915 sayılı yasadan yararlanma koşulunu yerine getirmiş oluyor. Bu nedenle öncelikle kredi kart çıkaran kuruluş veya yasal temsilcisine yazılı olarak başvuru yaparak, borç yapılandırma sözleşmesi imzalamalı.
 
Okurumuzun sorusunda iki önemli nokta var:
İlki icra dosyasından yapılan maaş haczi ne olacak? Ayhan Bey yapılandırma gereğince kredi kart borcunu ödemeye devam ederken, diğer yandan da maaşından yapılan kesinti devam edecek mi?
 
5915 sayılı yasanın lafzı, yapılandırma halinde halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemlerinin duracağını bize söylüyor. Buradaki ifadeden, her ne kadar yapılan işlemlerin mevcudiyetini koruyacağı ve ancak yeni bir işlem yapılmayacağı yönünde bir anlam çıkıyorsa da, maaş haczi gibi ödemeye ilişkin olan ve her ay yapılan kesinti nedeniyle yeni bir işlem kimliği niteliğinde olan bu işlemin olduğu yerde durması, yani maaş üzerindeki haczin baki kalması kaydıyla yeni kesinti yapılmaması gerekiyor.
 
Ayhan Bey borç yapılandırma sözleşmesi imzalarken, maaşının üzerindeki haczin baki kalmak kaydıyla yeni kesinti yapılmaması yönünde banka veya temsilcisinin gerekli işlemleri yapmaları konusunu hatırlatmalı, banka tarafından bu yerine getirilmezse, İcra dosyasına başvuru yaparak bu talebi kendisi dile getirmeli, İcra Memurluğu tarafından aksi bir karar halinde de, İcra Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak, yasanın getirdiği bu düzenleme doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamalıdır.
 
Ayhan Beyin sorusundaki önemli diğer husus ise, bugüne kadar yapılan ödemelerin, yapılandırılma sürecinde borçtan mahsup edilip edilmeyeceğidir. Bu konudaki yanıtlarımızı önümüzdeki yazılarda daha geniş olarak ele alacağız.
Ayhan Bey borcunu kendisi de hesaplamak istiyorsa, http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adreslerindeki hesap makinesi ile bunu kolaylıkla yapabilir.
 
 
Taksitleri Zamanında Ödemeyenleri Bekleyen Tehlike
 
5915 sayılı yasa ile getirilen borç ödeme kolaylığından yararlanacak kredi kartı borçluları için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yapılandırma planı gereğince ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılmış olması.
 
Yasa hükmüne göre kredi kart borçluları kredi borçlarını yapılandırdıklarında ödemeleri gereken rakamı peşin olarak faizsiz ödeyebilecekleri gibi değişen faiz oranları ile faizlendirilmek üzere 6, 12, 24 veya 36 aylık taksitler halinde ödenmesi de mümkün.
 
Yasadan yararlanarak borcunu taksitler halinde ödemeyi tercih eden borçlunun, taksitlerini ödememesi halinde kendisini bekleyen yaptırım ne olacaktır?
 
Dileriz hiç kimsenin başına gelmez. Çünkü yasa gereğince borcunu yapılandırıp taksitler halinde ödemeye başlayan kartzedenin taksidini hiç ödememesi veya ödese bile bir yıl içinde üç taksidini zamanında ödememesi halinde, film onlar için başa saracak ve yasa çıkmadan önceki duruma geri gelecekler.
 
Bunun anlamı şu, kredi kart borcu, yapılandırmadan önceki rakama geri gelecek ve üzerine yüksek oranlı temerrüt faizi işlemeye devam edecek. Dolayısıyla yapılandırmadan yararlanacak kartzedelerin ödeme seçeneklerini belirlerken, bu tatsız durumla karşılaşmamaları için dikkat etmeleri gerekiyor.
 
 
Başvuruda Kullanılacak Dilekçe Örnekleri
Geçen gün yayınladığımız dilekçe örneklerini sizlerden gelen istek üzerine yeniden yayınlıyoruz. Burada önemli olan noktanın, dilekçenin bankaya verildiğinin kanıtlanabilecek şekilde verilmesi olduğunu önemle hatırlatalım
 
İhtarname Geldi mi?
Kenan Merey: Ekonomik durumumun uygun olmaması sebebiyle 2 aydır kredi kartımın asgarisini dahi ödeyemedim ve bankadan gelen telefonda en az 1.682.-TL ödememem durumunda takibata geçeceklerini bildirdiler. Kendilerine bana kredi açın kart borcunu sıfırlayım, kredi taksitlerini de emekli maaşım bankanıza yatıyor oradan ödeyeyim dedim. Ancak telefondaki bayan buna kesinlikle yanaşmadı. “Bir arkadaşınızdan çevrenizden bu tutarı tedarik edin" diyerek konuyu kapattı. Nitekim geçen hafta başında telefonuma bankadan SMS ile gelen mesajda bu tutarın ödenmemesi durumunda yüksek risk kapsamında işleme alınacağı yazılmıştı. Şu an 8,800.-TL tutarındaki kredi kartı borcumun asgarisi olan 1.682.-TL yi ödeyebilecek durumda değilim. Ancak Eylül/2009 dan sonra ödeme yapabilirim ki oda taksitler halinde olur bu durum karşısında nasıl bir işlem yapmam gerekir ?
 
Okurumuzun mektubunda eksik olan bir bilgi var, o da kendisine bu süreç içinde borcun ödenmediğinin belirtildiği bir yazılı bildirimin gelip gelmediği.
 
Kenan Beye kredi kart borcunu ödememesi nedeniyle 31 Mayıs 2009 tarihinden önce bir yazılı bildirimde bulunulmuşsa, okurumuz bankaya yazılı olarak başvurmak suretiyle yasa ile getirilen borç yapılandırmasından yararlanabilir.
 
 
Başvuruda Gecikmeyin
Hakan Ateş: 2004 yılında almış olduğum kredi kartımın limiti 600 TL dir. şu anda icra takibinde 2004 yılında 600 TL. borcum vardı Şu anda ödemem gereken ne kadardır ve ödeme planını nasıl uygularım. Bir de lütfen dilekçe örneği.
 
Okurumuz koşulları gereğince yasa kapsamında. Köşemizde yayınladığımız dilekçe örneğini bankaya veya yasal temsilcisine, verildiğini kanıtlayacak şekilde ulaştırmasının ardından borç yapılandırma sözleşmesi imzalayarak, yasanın getirdiği ödeme kolaylığından yararlanabilir.
 
Borcun hesaplanması için http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adresindeki borç hesaplama makinesini kullanabilirsiniz. Tabi burada bulunacak rakama icra dairesinden öğrenebileceğiniz icra masraflarının tamamı ve avukatlık ücretinin yüzde 25 inin de ekleneceğini unutmamalısınız.
Temerrüde Düştünüz mü?
Rumuz Çok Borçlu: Benim 4 ayrı bankaya toplam 20.000 TL borcum bulunmakta. Şimdi bu çıkacak olan yasadan ben nasıl yararlanabilirim ve bu yasanın tam anlamı nedir?
 
5915 sayılı yasadan yararlanacak kartzedelerin 31 Mayıs 2009 tarihinden önce kredi kart borçlarını ödeyememiş olmaları nedeniyle bankadan temerrüde düştüklerine dair yazılı bildirim almış olmaları veya yine 31 Mayıs 2009 dan önce kredi kart borçları nedeniyle haklarında icra takibi başlatılmış olması gerekiyor.
Çok Borçlu rumuzlu okurumuzun durumu bu iki koşuldan birini taşıyorsa, kendisi yasadan yararlanarak, borcunu yapılandırma hakkına sahip.
 
 
Yasadan Yararlanmak Bankanın Takdirinde Değil
Tuğçe Ergin: İcralık kredi kartı borcum var. Bankaya gittim 380 TL borç çıkardı. Avukatı aradım 310 TL borç çıkardı. Avukat diyor ki bana gelmen lazım. 2 aylık ödeme süremi kullandırtmıyor. Hemen gelmemi istiyor. 2 aylık yasal hakkımda hacize gelebilir mi?
Tuğçe Hanım 31 Mayıs 2009 tarihinden önce icra takibine uğramış olduğu için 5915 sayılı yasadan yararlanma hakkına sahip. Bunun için yayınladığımız dilekçe örneğini banka veya yasal temsilcisine verdiğini de kanıtlamak koşulu ile iletmeli ve ardından kendisi ile borç yapılandırma sözleşmesinin imzalanmasını talep etmelidir.
Bankanın veya yasal temsilcisinin yasa ile kartzedelere tanınan borç yapılandırmasından yararlandırmama hakları bulunmuyor. Eğer yasanın öngördüğü işlemler yapılmış olamsına rağmen okurumuzla borç yapılandırma sözleşmesinin imzalanmamış olması halinde, öncelikle http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adresindeki borç hesaplama makinesini kullanarak kart borcunu ve ardından da icra dosyasındaki icra masraflarının tümünü ve avukatlık ücretinin yüzde 25 lik kısmının öğrenilerek yapılandırılacak borç miktarının tespit etmek gerekiyor.
Bu aşamadan sonra PTT aracılığı ile “konutta ödemeli”koşulu ile dilekçede belirtilen borç yapılandırma ödeme seçeneğine göre ödemenin bankaya gönderilmesinin yeterli olacağı kanaatindeyiz.
 
 
En Uzun Ödeme Süresi 36 ay
Recep Sert: 2002 yılında üç ayrı bankadan ortalama 2000 TL. kredi kartı borcu (toplam 6000 TL.) için icra işlemi yapıldı. Hiçbir ödeme yapmadım. Üç ayrı dosyadan 2004 yılında 10 ar gün mal beyanını süresinde vermediğimden hapis cezası infaz edildi. Şimdi taksitle ödemek istiyorum. Ben uzun vade ile hangi yasadan faydalanabilirim?
5915 sayılı yasa ile getirilen ödeme seçenekleri peşin, 6 ay, 12, ay, 24 ay ve 36 ay olarak belirlenmiş durumda. Yasadan yararlanarak borcunu yapılandıran kredi kart borçlusunun peşin ödeme seçeneğini tercih etmesi halinde yapılandırma kapsamındaki borcuna herhangi bir faiz yürütülmeyecek. Diğer seçeneklerde de, artan vadeye göre artan oranlı faiz uygulanacak. Okurumuzun sorduğu en uzun vade sorusunun buradaki karşılığı 36 ay olarak belirlenmiş durumda.
Recep Beyin yasadan yararlanması için köşemizde yayınladığımız dilekçe örneğini bankaya veya yasal temsilcisine, verildiğini kanıtlayacak şekilde ulaştırmasının ardından borç yapılandırma sözleşmesi imzalayarak, yasanın getirdiği ödeme kolaylığından yararlanabilecektir.
 
 
Ne Yazık ki Yasa Sizi Kapsamıyor
Nazan Özdemir: Babamın uzun süredir devam eden kredi kart borcu var. Hiç haciz gelmedi.ama asgarilerini ödemeye çalıştığı için borçlar çok yükseldi ve borç 4-5 bankaya ayrı ayrı. Fakat yakında hacizlik duruma gelir, çünkü daha ödeyecek durumu kalmadı .bu yasadan faydalanabilir miyiz veya ne yapmamız lazım.
Nazan hanımın babasının durumu ne yazık ki, 5915 sayılı yasanın aradığı koşulları taşımıyor. Temerrüt durumu söz konusu olmadığı için burada yasanın getirdiği yapılandırma olanağından yararlanmak mümkün değil.
 
Okurumuza önerimiz, olanakları var ise, aile fertlerinden birisi adına daha düşük faizli tüketici kredisi kullanmak yoluyla kredi kart borçlarının kapatılması ve yüksek faizin işlemesinin önüne geçilmesidir.
 
 
Yasadan Yararlanma Hakkınız Var
Asiye Yazıcı: Emekli maaşımı almış olduğum bankam bana kredi kartı gönderdi. Bu arada kredi de çektim. Kartımın ve kredimin ödemelerini belli bir süre düzenli ödedim daha sonra .Hastalığım nedeni ile ödeyemedim. Çekmiş olduğum krediler için bankam maaşıma bloke koydu. İmzam olmadan bloke edebilinir mi? Kredi kartlarım için de bazılarından noter tarafından ihtar çekilerek bazılarına ben şahsen başvurarak ödeme kolaylığı istedim. Anlaşma yaptık ve imzaladım. Bu yeni yasaya göre tekrar ödeme kolaylığı için başvurabilir miyim?
 
Kredi kartları için yapmış olduğunuz borç ödeme anlaşmasından vazgeçerek, 5915 sayılı yasadan yararlanabilir ve borçlarınızı bu yasanın öngördüğü koşullarda yapılandırarak ödeyebilirsiniz.
 
Tüketici kredisi için yapılan maaş haczi için, yapılan işlemlerin detayının bilinmesi gerekiyor. Maaştan yapılan kesinti icra kararı ile mi oluyor, yoksa maaştan kesinti yapılmasına ilişkin önceden verilmiş bir yazılı talimat gereğince mi kesinti yapılıyor. Her iki duruma göre farklı sonuçlar doğacaktır.
 
Borç Bitinceye Kadar Haciz Devam Edecektir
Ali Aymık: Kredi kartı borcundan dolayı icrada bağlı olan aracım borç yapılandırıldığında araç üstünde ki haciz kalkar mı?
5915 sayılı yasaya göre, borç yapılandırılması yapıldığında yapılan işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri duracaktır. Yasanın bu ifadesi, halen trafik kaydında haciz şerhi olan ve şu anda da icra dairesi tarafından elkonulan aracınızın üzerindeki haczin kalkması ve aracın size tesliminin sağlanmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Borç yapılandırması yapılırken, bankaya araç kaydı üzerindeki haciz şerhinin kalması koşulu ile aracın size yediemin olarak teslimini teklif etmenizde bir sakınca yok.
 
Kredi Kart Aidatları Kaldırıldı mı?
5915 sayılı yasanın hazırlık sürecinde en çok tartışılan konulardan biri de, kredi kartlarından alınan kart ücretlerinin kaldırılıp kaldırılmadığı oldu. Yasanın taslak metninde, kredi kart aidatlarının alınabileceği konusu düzenlenmiş, ancak toplumdan gelen yoğun tepkiler üzerine TBMM. Genel Kurulunda verilen önergelerle bu düzenleme, yasa metninden çıkarılmıştı.
 
Mevcut duruma göre, bankaların kredi kartları için bizlerden talep ve tahsil ettikleri kredi kart ücretleri için başvuruda bulunarak, kesilen paranın iadesini sağlamak mümkün.
 
Bunun için kredi kart hesap özetinde kredi kart ücret bedeli ismiyle bir ibare gördüğünüzde, hesap özetindeki rakamı ödeyerek ve 30 gün içinde bankaya iadeli taahhütlü mektup göndererek bu paranın iadesini talep etmelisiniz.
 
Gönderilen mektuba rağmen banka bir sonraki hesap özetinde bu miktarı hesabınıza iade etmemişse, bulunduğunuz ilçenin Kaymakamlık binasında faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru yaparak, haksız olarak kesilen paranın iadesine karar verilmesini talep edebilirsiniz. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılacak başvurular ücretsizdir.
 
Kredi kart aidatlarının haksız olduğu ve tüketiciye iadesinin gerektiğine ilişkin çok sayıda Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararı mevcut.
 
 
Varlık Yönetim Şirketine Başvuracaksınız
Gündüz Ergürbüz: Üç adet kredi kartına borcum var. Bir tanesi maaşıma haciz koydu ve taksiti bitmek üzere. Kalan iki kartın borcu Varlık Yönetim Şirketi tarafından bankadan satın alındı. İki kartın toplam borcu 9 bin TL Fakat bizden 21 bin TL. talep ediyorlar. Yoksa maaşımıza haciz konacağını söylüyorlar. Maaşımız 900 TL. ve şu anda 240 lira kesinti oluyor. Bu yeni yasadan nasıl yararlanabiliriz ve nereye başvurmamız gerekiyor?
 
Taksidi bitmek üzere olan kart borcunuz için bir girişimde bulunmayınız. Madem borç bitmek üzere, hesabı karıştırmaya gerek yok. Varlık Yönetim Şirketine devredilen diğer iki kart borcu için 5915 sayılı yasadan yararlanma olanağınız var. Bunun için Varlık Yönetim Şirketine yazılı olarak başvuru yaparak, borç yapılandırma sözleşmesi imzalamak ve tercih edeceğiniz seçeneğe göre borcunuzu taksitlendirmeniz gerekiyor. Borç miktarı konusunda Varlık Yönetim Şirketinin çıkardığı hesap, yasanın öngördüğü miktardan fazla olabilir. Yasa gereği ne kadar ödeyeceğinizi kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Bunun için http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
 
 
3.250 TL.lık Borç Yasadan Yararlandığınızda Ne Kadar Olacak?
Mesut Cankal: Aralık 2008 tarihinden bu yana bir bankaya kredi kartı borcum ana borcum 3250 TL. idi. O tarihten bu yana hiç bir ödeme yapmadım. Bankaya o tarihte kartımın kapatılıp taksitlendirilmesini istedim. Ama mart ayında yasal takibe düşünce yapabileceklerini söylediler. Üç ay faiz isletmek istediler. Kartımı kapatmadılar. Mart ayına doğru faks çektim yine kapatıp taksitlendirme yapmadılar. Nisan ayında 4250 TL. oldu borcun deyip 700 TL. ödemem hususunda 1000 TL. faiz silebileceklerini ve geri kalanı 2500 TL. yı üç taksit yapabileceklerini söylediler. İki yıldır işsiz olduğum için bunu yapamadım, şimdi 36 ay taksit yapmak istiyorum. Ne kadar ödemem gerekiyor aylık. Aralık ayında ana borcum 3.250 TL. idi.
 
Mesut beyin belirttiği tarih ve miktarı esas alırsak, yani 2008/Aralık ayında temerrüde düşen borcun 3.250 TL. olduğunu kabul ettiğimizde, http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adreslerindeki hesap makinesi yardımıyla 5915 sayılı yasaya göre borç ve taksit miktarını hesapladığımızda karşımıza çıkan tablo şu şekilde olacak:
 
  Taksit Seçenekleri
Toplam Borç (TL)
Aylık Taksit (TL) 
  Vadeye  Bağlanmadan
3.465,15  
 
  6 AY
3.603,76  
600,63  
  12 AY
3.742,36  
311,86  
  24 AY
4.088,88  
170,37  
  36 AY
4.366,09  
121,28  
 
 
Maaştan Kesinti Durmalı
M. Yağcı: Bir bankaya 2006 yılından itibaren limiti 1500 TL. olan kredi kartımın icra yoluyla borcunu ödenekteyim. Banka borç tutarını sürekli artırmakta. Şu anda maaştan kesilerek ödediğim miktar 6500 TL. dir. Banka yaklaşık 3000 TL. daha alacaklı görünmekte toplam 9500 TL. almayı düşünmekte. Yeni kredi kartlarını düzenleyen kanunda halen ödenmekte olan dosyalarla ilgili bir konu var mı?
 
5915 sayılı sizin durumunuzu kapsamaktadır. Yasadan yararlanma tercihinizi kullandığınız takdirde, yasaya göre yapılandırılacak borç miktarından, bugüne kadar yapılan ödemelerin mahsubu gerektiği kanaatindeyiz.
 
Yasadan yararlandığınız takdirde 5915 sayılı yasa gereğince, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemlerinin durması gerektiğinden maaş üzerindeki haczin baki kalması kaydıyla yeni kesinti yapılmaması gerekiyor.
 
Temerrüt İhtarı Gelmemişse, Yasadan Yararlanamazsınız
Hayrettin Kılınç: Benim de kredi kartı sorunum var. Benim iki adet kredi kredi kartım vardı. İşlerimin durgunluğun dolayı üç ay kart borcumu yatıramadım. Mayıs ayının sonunda, kart borcumun 1.700 TL. olduğu söylendi. Ben de ödeme yapamayacağımı söyledim. Banka işleme gireceğini söyledi. Benim bu durumda yasadan faydalanmam söz konusu olacak mı? Nasıl bir ödeme planı olacak?
 
Mektubunuzda bankadan size bir ihtarname gelip gelmediğini belirtmemişsiniz. Sadece telefonla aranarak borcunuz ödemeniz talep edilmişse, temerrüt durumunun mevcut olup olmadığı tartışmalı hale geliyor. Ancak bankadan size, 31 Mayıs 2009 tarihinden önce yazılı bir ihtar gelmiş olduğunu ve 2009/Mayıs itibariyle borç miktarınızın 1.700 TL. olduğunu kabul ettiğimizde, yasadan yararlanmanız halinde ödeyeceğiniz tutar şu şekilde olacak:
 
Taksit Seçenekleri
Toplam Borç (TL)
Aylık Taksit (TL) 
  Vadeye  Bağlanmadan
1.700,00  
 
  6 AY
1.768,00  
294,67  
  12 AY
1.836,00  
153,00  
  24 AY
2.006,00  
83,58  
  36 AY
2.142,00  
59,50  
 
 
Hasılat Kartı Yasa Kapsamında mı?
Hakan Candan: Bir bankanın Hasılat Kart ismiyle çıkardığı kart nedeniyle 4.000 TL. borcum takibe konulmuştur. Yeni çıkan kredi kanunundan nasıl faydalanabilirim.
 
Bankaların çeşitli isimlerle çıkarttıkları kartların yasa kapsamında olup olmaması; söz konusu kartın kredi kartı niteliğinde olması, yani alışverişlerde kullanılabilmesi, nakit çekilebilmesi fonksiyonlarını ifa etmesi gerek. Sizin kartınız bu nitelikte ise, 5915 sayılı yasa kapsamındasınız. Bunun için kartı veren banka veya yasal temsilcisine yazılı olarak başvuru yaparak, borcunuzu yapılandırarak ödeyebilirsiniz.
 
 
Yasadan Yararlanarak Borçlarınızı Ödeyebilirsiniz
Cem Güleç: Kredi kartıma ait borcumu ödeyemediğim için bankadan gelen borcumu taksitlendirme teklifini değerlendirdim ve 2008 Ekim ayında taksitlendirdim. Fakat bu taksitlerimi de bu ay itibari ile 3 ay geciktirdim. Bu konumda borcumu yasa kapsamında yapılandırabilir miyim?
 
Mektubunuzdan 2008/Ekim tarihinde temerrüde düştüğünüz ve banka ile anlaşarak yapılandırmaya gittiğiniz izlenimi edindik. Böyle olması halinde 5915 sayılı yasadan yararlanarak, borcunuzu yasaya göre tekrar yapılandırarak ödeyebilirsiniz. Ancak yasanın getirdiği bu ödeme kolaylığının son fırsat olduğunu ve borcunuzu ödememeniz halinde, borcunuzun yüksek faizli miktara geri döneceğini unutmamalısınız.
 
 
13 Adet Kredi Kartı Bu Duruma Yol Açıyor
Engin Alp: İşyerimi kapattığımdan dolayı kredi kartlarıma borçlarım birikti. Kasım 2008 tarihinden beri kartlara hiç ödeme yapamıyorum. Yaklaşık 10 bankaya ait 13 kredi kartım var. Bütün bankalar sürekli arıyorlar ve yeni kanundan yararlandırmak istiyorlar. Ancak ben halen iş bulamadım. Kiramı ödeyemediğim içinde ailemin yanında ikamet ediyorum Taksitlendirme yapsam, ödeme yapma imkânım yok ne yapmam gerekiyor?
 
Sorun on ayrı bankaya, onüç kredi kartı ile borçlanmanız ile başlamış. Yasa ödenmemiş borçların yüksek faizden arındırılarak taksitler halinde ödenebilmesini sağlamak için çıkarıldı. Yasa borcu silmemektedir. Bankaya olan borcun tamamen silinmesi de, hukukla bağdaşan bir durum değildir. Yasadan yararlansanız dahi ödeme yapamayacağınızı belirttiğiniz için durumunuza ilişkin bir çözüm önerebilmemiz mümkün değil.
 
 
 
Başvuruda bulunun
Levent SRS: Kredi kart borcumu üç ay ödeyemedim. 2009/Şubat ayında banka avukatından gelen yazı üzerine banka ile anlaşarak borcu 18 takside böldük. Ancak ilk taksit dışında taksitleri ödeyemedim. Yasa çıkınca yasadan yararlanmak için bankayı aradım. Ancak bana 18.06.2009 da ihtar çektiklerini ve dolayısıyla yasadan yararlanamayacağımı söylediler. Ne yapmam gerekiyor?
 
5915 sayılı yasa, 31 Mayıs 2009 tarihinden önce temerrüde düşmüş veya icra takibine uğramış kredi kart borçlularını kapsıyor. Ancak aynı yasanın kapsadığı diğer borçlular da, “19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri” olarak belirlenmiş durumda.
 
Kanaatimizce, siz yasanın bu düzenlemesi kapsamındasınız. Dolayısıyla bankaya yasadan yararlanma talebinizi yazılı olarak iletmelisiniz.
Banka talebinize rağmen borç yapılandırma sözleşmesi imzalamazsa, http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx
veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adreslerindeki hesap makinesi yardımıyla borcunuzu hesaplayarak, tercih edeceğiniz ödeme planına göre ödemelerinizi PTT aracılığı ile ve “konutta ödemeli” ibaresini ekleyerek bankaya havale etmelisiniz.
 
 
Ödemeseydiniz, Yasadan Yararlanabilecektiniz
45 Carlos: Benim kredi kartlarına borçlarım var. Şu ana dek takibe düşmedim. Ondan alıp diğerine yatırarak idare etmeye çalıştım. Bir ay ödemesem, taksit yapabilir miyim? Üstüme hiç mal yok. Ev eşyalarıma haciz gelebilir mi?
 
İcraya veya temerrüde düşmemek için kendinizi zorlayarak kart borçlarınızı ödemeye çalışmanız nedeniyle adeta 5915 sayılı yasa tarafından cezalandırılmış durumdasınız. 31 Mayıs 2009 tarihinden önce borcunuzu aksatıp temerrüde düşmüş veya hakkınızda icra takibi yapılmış olsaydı, yasadan yararlanabilecektiniz. Sizin durumunuzda milyonlarca kartzedenin olduğunu ve TBMM. nden bu konuda sizleri de kapsayacak bir düzenleme beklendiğini belirtmek gerekiyor.
 
Bu aşamadan sonra temerrüde düşerseniz yasadan yararlanma olanağınız yok. Hakkınızda icra takibi de yapılması söz konusu. İcra takibinde evdeki eşyalarınız da dahil olmak üzere, size ait olan menkul ve gayrimenkullerinize haciz konması söz konusudur.
 
Taksitle Ödemede, İlk Taksit Peşin Ödenecek
 
5915 sayılı yasa gereğince kredi kart borcunu yapılandırarak ödemek isteyen kredi kart borçluları için çeşitli ödeme seçenekleri, yasada öngörülmüş durumda.
 
Yasadan yararlanacak kart hamili yapılandırılan borcunu defaten ödemeyi tercih ederse, borç yapılandırma sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren 30 gün içinde ödemeyi yapmak zorunda.
 
Kart hamili defaten ödeme değil de, 6-12-24-36 ay taksitle ödemeyi tercih ediyorsa, bu durumda ilk taksitin borç yapılandırma sözleşmesinin imzalanmasıyla hemen ödenmesi gerekiyor.
 
Taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih edip de ilk taksidi, borç yapılandırma sözleşmesinin imzalanmasının ardından hemen ödemeyen veya peşin ödemeyi tercih edip de 30 günlük süre içinde ödemeyi yapmayan kart hamilinin borçları, yapılandırmadan önceki duruma geri gelecek ve yasanın getirdiği indirimden yararlanılamamış olunacaktır.
 
Öte yandan taksitle ödeme tercihinde bulunan kart hamilinin herhangi bir taksidini hiç ödememesi veya ödese bile bir yıl içinde üç taksidini zamanında ödememesi halinde, yapılandırma sözleşmesi sona erecek ve bu durumda da, borç miktarı yapılandırma öncesi duruma geri gelecektir.
 
 
Yeniden Kredi Kartı Sahibi Olmanız, Bankanın Takdirine Bağlı
Adil Özuzun: Üç bankadan almış olduğum ve 15 aydır ödeyemediğim borçlarımı bu yasa ile taksitlendirip ödedikten sonra, tekrar kredi kartını kullanabilecek miyim veya ne zaman kullanabilirim?
 
Onbeş aydır ödenmeyen kredi kartı borcu için temerrüde düşmeniz söz konusudur. Zaten yasadan yararlanabilmeniz için de, bu durumun varlığı gerekmektedir. Temerrüt, borçlarınızı zamanında ifa etmediğiniz ve banka ile aranızda imzalanmış kredi kart sözleşmesini ihlâl ettiğiniz anlamına gelmektedir.
 
Kredi kartı veya sair banka yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için bankaların istihbarat sonuçları olumsuz sonuç vermektedir. Her ne kadar diğer bazı yasal düzenlemelerdeki gerekleri yerine getirip Merkez Bankası kayıtlarındaki sicilinizi temizleseniz dahi bankaların kendi kara listelerinden silinmeniz anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla yasa gereği borcunuzu yapılandırıp ödeseniz bile yeni kredi kartı edinmeniz veya başkaca kredi taleplerinizin karşılanması, bankanın kendi takdirine kalmış durumdadır.
 
 
 
Çıkarılan Miktar Fazla
İdris Okçu: Kredi kart borcum var icra takibine uğradı. Avukat 950 TL. anapara borcum olduğunu, 12 taksitte ödersem 2100 TL. üzerinden taksitlendireceğini söyledi. Ana paranın bu kadar geri ödemesi olur mu? Ayrıca bana borcu taksitlendirmek zorunda değiliz diyor. Ben ne yapmalıyım?
 
31 Mayıs 2009 tarihinden önce hakkınızda icra takibi başlatılmışsa, 5915 sayılı yasadan yararlanarak borcunuzu yapılandırıp taksitle ödeyebilirsiniz. Bunun için 4 Eylül 2009 akşamına kadar 5915 sayılı yasadan yararlanma talebinizi köşemizde yayınladığımız dilekçe örneklerinden yararlanarak, yazılı olarak banka veya yasal temsilcisine iletmelisiniz.
 
Borç miktarınızın yapılandırmadan sonra ne kadar olacağı ve tercih edeceğiniz taksit seçeneklerine göre taksit miktarınızın ne olacağını da http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adreslerindeki hesap makinesinden öğrenebilirsiniz.
 
Ancak icra takibi söz konusu olduğu için icra dairesinden yapılan icra masraflarının tamamını ve avukatlık ücretinin de yüzde 25 ini de eklemelisiniz.
 
 
Borcunuzun Tespiti Davası Açmalısınız
Yalçın Parlak: Ben 2008 yılından kredi kartı borcumdan dolayı icra takibine uğradım. Şu anda icra yolu ile maaşımdan kesiliyor. Kesilecek toplam borç 3.900 TL. civarında. Şimdiye kadar ödediğim 2.800 TL civarında. Sizin verdiğiniz tabloya göre hesapladığımda 2.400 TL (icra ve avukatlık ücreti hariç) borcum çıkıyor. (Temerrüde düştüğüm para 2.040.72 Temerrüt faizi ve masraflar hariç. 2008 Nisan ayında temerrüde düştüm.) Ben bankaya daha ödeme yapacak mıyım? Ya da ben fazla mı ödedim.
 
Tuğçe Çam Barker: Kredi kartımın toplam borcu 11.154,00 TL. idi. 2008 Ekim ayında Avukat ile görüştüm ve taksite bağlattım, fakat benden taksit yapmak için 2.000 TL. istediler ve bunu da temin ettim. Sonra telefonda 16 ay taksitle 711.00 TL. ödeme planı yaptılar. Bu taksitleri zor bela da olsa hiç aksatmadan bu ayda dahil ödedim. Şimdi 7 ay kaldı ve ödemekten çok sıkıldım. Avukat ile görüştüğümde, 7 ay kaldı, 12 ay yapılırsa 1.500 TL. fazla ödeyeceğim söylendi. Önceden ödemiş olduğum paralar acaba bu taksitlendirmede ne kadarını düşürür ya da düşecek mi?
 
5915 sayılı yasa kapsamında olup da, durumu hukuki bir sorun teşkil eden kart hamilleri grubundasınız. Yani kredi kart borcunu bir şekilde taksitle veya icra zoruyla kısmen ödemiş kart hamillerinin yasadan yararlanarak borçlarını yapılandırmaları halinde yapılan ödemelerin mahsup edilip edilmeyeceği, borç yapılandırmasında hangi miktarın esas alınacağı gibi soruların cevapları yasada açıkça tanımlanmamış durumdadır.
 
Yasanın gerekçesi, çıkarılmasında yasakoyucunun gözettiği kamu yararı gibi durumları dikkate aldığımızda, kanaatimizce bu yasadan yararlanacaklardan sizin durumunuzda olan kart hamillerinin temerrüt veya icra takibi tarihindeki borç miktarı yapılandırmaya esas alınacak, bu miktar üzerinden yapılandırıldıktan sonra önceki dönemde yapılan kısmi ödemeler bulunacak rakamdan düşülecektir.
 
Tabi bu tespitimiz, banka tarafından kabul edilmeyebilir. Bu konunun taraflar arasında bir ihtilâf konusu olması mümkündür. Bu durumda kart hamilinin yapılandırmadan yararlanma isteğini belirtip borç yapılandırma sözleşmesi imzaladıktan (veya banka borç yapılandırma sözleşmesi imzalamaya yanaşmaz ise, tahmini bir taksitin PTT aracılığı ile konutta teslim koşulu ile ödenmesinden) sonra borç tespit davası açarak, yargı marifetiyle borcun yapılandırma sonrasındaki miktarının tespitini, yapılan fazla ödeme varsa istirdadını, yani kendisine geri ödenmesini talep etmesi gerekmektedir.
 
 
Yasanın Ödeme Seçeneklerinden En Uygununu Siz Seçmelisiniz
Memo Kelayto: Kredi kartı borcum var ve ödeyemiyorum. Bunu ödemem için bana en uygun şartları söyleyip beni yönlendirebilir misiniz?
 
Öncelikle kredi kart borcunuzun olmasının, yasadan yararlanmak için yeterli koşul olmadığını belirtmeliyiz. Yasa kapsamında olabilmeniz için 31 Mayıs 2009 tarihinden önce kredi kart borcunuz nedeniyle temerrüde düşmüş olmanız veya hakkınızda icra takibi yapılmış olması gerekiyor.
 
Bu koşulları taşıyorsanız, 8 Eylül 2009 tarihine kadar yazılı olarak banka veya yasal temsilcisine yasadan yararlanma isteğinizi belirtmeniz ve borç yapılandırma sözleşmesi imzalamanız gerekiyor. Borç yapılandırması ile ödeme şeklinizi maddi olanaklarınıza göre siz belirleyeceksiniz. Yapılandırma sonucunda çıkan rakamı bir seferde ödeyebileceğiniz gibi farklı faiz oranları ile 6, 12, 24 veya 36 aylık ödeme seçeneklerine göre ödemeniz de mümkün.
 
 
2006 daki Olanaktan Yararlanmamışsınız. Bu Kez Borcunuzu Temizleyin
Hüseyin Salan: Kredi kartı borcumu ödeyemedim ve 4.278,36 TL. ile 30.12.2005 tarihinde temerrüde düştüm.Banka ihtarnamesini aldım ve 2006 yılında çıkarılan yasadan faydalanarak, banka ile sözleşme imzalayıp,borcumu 5.038,86 TL.olarak 18 aylık ödeme üzerine yapılandırdım.Borcumun 13 taksitini (3.755.-olarak) aylık taksitlerle ödedim, ancak tamamını ödeyemediğimden hakkımda icra takibi başlatıldı. Avukatla anlaştım ve 21.10.2008 tarihine dek, 930.-TL. ödedim.Ayrıca, Bağkur'dan aldığım emekli maaşımdan da 564.-TL.kesilmesi suretiyle toplam 5.250.-TL. ödedim. Bu durumda kredi kartı borcumu nasıl hesaplayacağım.
 
Fırsat ikinci kez kapınıza gelmiş durumda. İlki 2006 yılında gelmiş, ama fırsatı tam olarak değerlendirememişsiniz. Şimdi bir kez daha borçlarınızı tasfiye etme olanağınız var. Bu kez fırsatı tepmemenizi, borçsuz bir yurttaş olarak yaşamınız sürdürmenizi diliyoruz.
 
Öncelikle yasadan yararlanma talebinizi yazılı olarak iletmelisiniz. Talebiniz üzerine banka sizinle borç yapılandırma sözleşmesi imzalayacaktır. Eğer borç yapılandırma sözleşmesindeki belirtilen rakamlar size yüksek geliyorsa veya banka borç yapılandırma sözleşmesi imzalamazsa, bu durumda borcunuzun tespiti için dava açmanız gerekiyor. Bu davada 2005 yılından bu yana kredi kart borcunuzun safahatiyle ilgili olarak bilirkişi incelemesi yapılarak, gerçek borcunuz yargı kararıyla tespit edilecektir.
 
 
Kefaletiniz, Sözleşmede Belirtilen Limitle Sınırlıdır
Fitnat Aydoğan: Ben 12-13 yıl önce o zamanlar birlikte çalıştığımız iş arkadaşıma kredi kartı alması için kefil olmuşum. Ben kefilliğimi tamamen unutmuşum. Arkadaşın kredi kart limiti artmış, kart borcu birikmiş, 12.000 civarında kredi kart borcu olmuş. Bankayla mayıs ayında 24 aylık taksitlendirme yapılmış fakat hiç ödeme yapılmamış. 12 yıl önce kart limiti 20,00 lira olarak belirlenmiş. Geçen hafta kefil gözüktüğüm için banka beni telefonla arayıp durumu bildirdi. Henüz yasal işlemler başlatılmamış. Borçluyu sıkıştırın yoksa başınız yanacak diye. Borçlu kişi biraz ehlikeyf davranıyor. Benimse hayatım karardı. Danıştığımız herkes farklı şeyler söylüyor. Lütfen bu konuda ne yapmamız gerekiyor. Nasıl bir yol takip etmemiz gerekiyor?
 
Kefalet, borcun ifa edilmesinden borçlu ile birlikte sorumlu olmayı kabul etmek demektir. Kredi kart sözleşmelerine olan kefalet de, Yargıtay kararları gereğince sözleşmede belirtilen limitle sınırlıdır. Yani sizin imza attığını sözleşmede kart limiti olarak belirlenen rakam için kefaletiniz söz konusudur. Sonradan kart limitinin arttırılmış olması, sizin de kefaletinizin limitinin arttırılmış olması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle en kötü ihtimalle sözleşmede yazan miktarı ödemek zorunda kalabilir ve asıl borçluya rücu edebilirsiniz.
 
Kefil olduğunuz arkadaşınız için 5915 sayılı yasa önemli bir fırsat. Yasadan yararlanmayı ve ödemelerini aksatmayarak, borcu temizleme olanağını kaçırmamalıdır.
 
Kalan Miktarı İcra Dosyasından Öğrenebilirsiniz
Sinan Genç: Ben 05.06.2008 tarihinde temerrüde düşerek icralık oldum. Sonra maaşımdan kesilmesi için muvafakat verdim. Bu zamana kadar maaşımdan 3000 TL. kesildi. Buna göre yeni düzenlemeye göre ne kadar borcum var öğrenmek istiyorum. Bankanın avukatına gittiğimde beni aydınlatmıyor olumsuz konuşmalar yapıyor, lütfen bana yardımcı olunuz.
 
Sinan Bey, icra dosyanızın bulunduğu İcra Dairesine başvurarak ödemelerinizden sonra kalan borcu öğrenebilirsiniz. Ancak 5915 sayılı yasadan yararlanmak istiyorsanız gerekli başvuruyu öncelikle yapmalısınız. http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adresindeki borç hesaplama makinesini kullanarak icra takibi tarihindeki borç miktarı ve tarihini girmek suretiyle yapılandırmaya esas olacak borç miktarını tespit edebilirsiniz. Kanaatimizce, yapılandırmadan önceki ödemeler toplam borç miktarından tenzil edilmelidir. Ayrıca borç miktarına icra dosyasında yapılan masrafların tamamı ve avukatlık ücretinin de yüzde 25’i de eklenecektir.
 
 
Yasadaki Boşluk Yargı Kararlarıyla Giderilecek
Rumuz Tarhund: 2007/Mayıs tarihinde 2 bankaya 12 aylık taksitlendirme yaptım. 5 ay ödedim, fakat yine ödeyemedim. Sonra avukattan tekrar yazı geldi. İcraya geldiler, eşyayı yazdılar ve avukata sözlü olarak ayda 300-400 TL. ödeyeceğimi söyledim ve 4 aydır ödüyorum. Bu yasadan ben yararlanabilir mıyım ve ödediğim paralar düşer mi?
5915 sayılı yasasının net olarak düzenlemediği konu, yapılandırmadan önce yapılan kısmi ödemelerin ne olacağı. Bunlar o ana dek işlemiş faize mi mahsup edilecek, yoksa yapılandırma ile ortaya çıkan rakamdan mı düşülecek. Bizim kanaatimiz yapılandırma sonucunda belirlenecek rakamdan yapılan ödemelerin tenzil edilmesi gerektiği yönündedir. Ancak bu konuda banka ve kartzedeler arasında çok sayıda ihtilâfın çıkacağını ve konunun mahkemelere taşınacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda yasanın bıraktığı boşluk, mahkemelerin verdikleri kararlar ile giderilecektir.
 
 
Yasadan Yararlanma Hakkınızı Kullanın
Fatoş Çalışkan: İki adet kredi kartımı ödeyemedim. 02.04.2008 tarihinde banka ile anlaşarak 12 taksitte ödemeyi kabul ettim. Ancak 16.02.2009 ve 16.03.2009 tarihlerindeki son iki taksitimi ödeyemedim. Yasadan yararlanabilir miyim?
Fatoş Hanımın mektubundaki bilgilere göre kendisi 31 Mayıs 2009 tarihinden önce temerrüde düşmüş durumda. Yani yasa kapsamında. Bu nedenle yasadan yararlanma hakkını kullanırsa, kredi kart borcunun temerrüt tarihine göre yapılandırılması, bu arada yapılan ödemelerin mahsubu gerekecektir.
 
 
Borcu Hesaplamak Mümkün
Muazzez Akbıyık: Kredi kartı borcumla ilgili bankadan ve avukattan gelen belgeleri ekte gönderdim. Borcumun ne kadarı düşecek, yeni yapılandırmayla ne kadar ödeyeceğim?
 
Gönderdiğiniz belgelere göre son olarak 2009/Mayıs tarihinde icra takibine maruz kalmışsınız. Dolayısıyla 5915 sayılı yasadan yararlanıyorsunuz. http://www.bddk.org.tr/KrediDuzenleme/Default.aspx veya http://www.tuketiciler.org/KrediHesaplama/ adresindeki borç hesaplama makinesini kullanarak ve 2009/mayıs ve icra takibine konu edilen tutarı girmek suretiyle yapılandırılacak borç miktarınızı öğrenebilirsiniz. Ancak mutlak surette yapılan icra masraflarının tamamı ve vekalet ücretinin yüzde 25 inin de bu rakama ekleneceğini unutmamalısınız.
 7.7.2009 tarihinden itibaren 122012 defa okundu.

 


 
  | Tüketiciler Birliği | Sık Kullanlanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | E-Posta | İletişim      Her hakkı saklıdır. 2009 Tüketiciler Birliği

Uygulama: Mustafa SERPEK

Hosting Hizmeti Datafon İletişim A.Ş. tarafından sağlanmaktadır